Результатов поиска: 1

Вернуться к расширенному поиску

RYB писал(а):... Â ñåðäöå Ðîññèè, òóëüñêèå Ëåâøè - Shamanû ïðèâèâàþò ñàìóðàéñêèå, ïîêà åùå, ñïîñîáû ëîâëè. ...

Ãîñïîäà, çàõîäèòå íà ...ulov.ru , ó íàñ òåíêàðà (òàíêàðà) äàâíî óæå öâåòåò ïûøíûì öâåòîì.

Ñ óâàæåíèåì
Ñåðãåé Ç.
ZSergey
25 янв 2008 09:01
 
Форум: Про все (About everything / All about)
Тема: Tenkara
Ответы: 9
Просмотры: 5675

Вернуться к расширенному поиску